ul. Wrocławska 32/415  41-902 Bytom

info@infob2b.com.pl

793 466 441

 

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Firma prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem jest firma Usługi infobrokerskie Infob2b z siedzibą w Bytomiu ulica Wrocławska32/415  , NIP: 6262842915,

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu.

6. Ceny podane są cenami netto i należy do nich dodać 23% podatku VAT.

7. Usługi dostępne są wolne od wad.

 §2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

1.   poprzez formularz dostępny na stronie internetowej,

2.   emailem na adres dostępny na stronie internetowej,

3.   telefonicznie.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Osoba upoważniona potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej przy kupowanej usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, jego cechy, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 §3

Płatności

1. Klient zobowiązuje się do zapłaty za usługę w formie przelewu na konto właściciela.

2. Warunkiem wysyłki jest zapłata za produkt.

 §4

Wysyłka towaru

1.Zamówioną usługę wysyłamy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 §5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności usługi z umową Klient powinien odesłać jednostkowe rekordy wraz z opisem niezgodności, na co przysługuję czas 30 dni od dnia dostarczenia bazy.

2. Właściciel ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 30 dni od momentu otrzymania reklamacji.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo w terminie 7 dni na odstąpienie od umowy, nie należy opłacać faktury pro-forma.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 §8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela.

 §9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.